......

iklan

Serius Order

HP/Whatsapp : 0857-4310-1313

Jumat, 12 Juli 2013

Kumpulan AutoText BB
Berikut ini adalah Kumpulan Auto text blackberry, silahkan disimak

ƪ(‾‾ “)ʃ

(
︶︿︶)

ůååå ©hh ůååå ©hh
​○k.. k..™ ​​​​°•·<3

​ƪ(﹏)ʃ
(―˛―“)
~(‘
’~) (~’’)~
(~‾
‾)~
(_ !!)
˘)ε˘`)
(˘ з ˘)
(¬_ ¬)
(¬_¬”)
(¯―¯
٥)
( ‾_‾ )
(―˛―“)
(‾(••)‾)
Σ( °
°|||)?
(•”
̮ •)з
ˆ
ˆ
•”
̮
\(´
`)/ \(´`)/ \(´`)/
°\(^
^)/°
(
́_̀)
(˘_˘”)
(
θ)
ƪ(―˛―“)ʃ
(•‾ε‾•)
( ^_^)-c<(T_T) *cubit*
ˇ)-c̯┌┐<)
(-
̩̩̩-͡ ̗̩̩̩͡ )
(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
(∏ ω ∏)
(¬˛¬”)
( ° -`ω´-)
Ε(.
__.)з
( ¯^¯)
('ω')
\('O'\) (/'.')/ \('O'\)
( ̄へ ̄)
(
︶︿︶)
ڡ˘)
(•
͡˘˛˘ •͡)┌П┐
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º hɑ=))hɑ=))hɑhɑ=))hɑ=))hɑ ºќ (y) ºќ ºќ (y) ºќ
ˇ)-cԅ(‾.‾҂)–c<• Y •)
( • )(•
ԅˆԅ)
ˇ)-cԅ(ˆoˆԅ)
(´з(˘
˘)
˘)ε˘`)
( • )( • )ε˘`)
ː̗̀(ɔ ^(••)^)´(••)` c)ː̖́
(~´з( • )( • )ε˘`)
(~´з( • )(•
ԅˆԅ)
\(/// ,‾)/ ¬–(`ε ´
҂)
(” `з´ )_,/”(>_)
\(‾o‾ \) ~ ~ ~
ː̗̀—{>,( `ε´ >) =3
( (
٥ ˘з˘)~__ː̗̀/ 


(*)´¨)
¸.•´. ¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸¸.•´(¸.•ŠëĿαмα† pαgϊ(*)´¨)
¸.•´. ¸.•*¨) ¸.•*¨)
‎‎(*)´¨)
¸. .•´. ¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸¸.•´(¸.•
(¸¸.•´(¸.•
. •.¸<3.•´•.¸.•´ d ="D
ªªªª" d ="Dªª♓♓ªª=" d ="Dªªªª" d ="Dªªªª" d ="D" d="D˘•˘˘°˘=" d="D˘•˘" d="D˘•˘˘°˘"> [̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ]> ♥♥« ..

»
ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ː̗̀☀̤̣̈̇

'•.¸(¯'•.¸*♥♥♥♥*¸.•'´¯)¸.•' ´¯)
(¯'•.¸(¯'•.¸*♥♥*¸.•'´¯)¸.•' ´¯)
♥♥(¯'•.¸(¯'•.¸¸.•'´¯)¸.•'´ ¯)♥♥
--==-- <3good. h="Dhh:Oh=" ha="))..ha\" d ="D
aaº°˚=" a="D" d="D˘•˘=" d ="D˘•˘=" d="D˘•˘=" p ="D:*" gbu =" Oбöϑ::ϐłêšš::ƳöůO" sip =" (y)™$ĭiƿ">
O| | \__/|
| ._/ \_.
D|__| |__| ,,,Håvè Å Ní©ë Wéêk Eñð
*****

•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.O
(\_ (\ ...
..................
(=' :') •
•Ħάƿƿƴ ßÐàƴ
(,('')('').
..................
¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸¸.•*´¨*•.¸O

«| /.
>. HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ \_ HAA>=)HAA>=)HAA>=)

=))ωªªkªª =))
=))ωªªkªª=)) =))ωªªkªª
X_X°˚˚°ºGL
☺☺☺dнååååƘƘƘº°˚˚°º ....(•̃_•̃) Ŵ ξ ẅ ™
нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘
_//_ нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘
=))
ªª ªª ªª =))
..:*•. ЩĸЩĸЩĸЩĸЩĸЩĸЩĸЩĸ
#:-s Cǻǻpέέέ #:-s - #:-s Duuέέhh #:-s
ŊÐƔ.......
...ΫùúüƘ ªªªª®έέέ...
=))ωªªkªª =))
=))ωªªkªª=)) =))ωªªkªª =))ωªªkªª =)) =))ωªªkªª=)) =))ωªªkªª åðµħ... åðµħ... Ɯǩά=))º°˚ Ɯǩά=))º°˚
♧‧:ЎùúûüppppP::≈ 

symbol
BlackBerry®
© ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™
Σ Λ Γ Æ  Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ
№ • ◦♏♠ ♠♣♥♦
 Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ★♠  © ®
§ ™ ¤ * ¶ ø œ Œ ¹²³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ
$ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ †
‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ † ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ Ξ
º ¹ ² ¼
½ ¾ °® ©™
• @ √ ™ № ~ ξ € ≈ ® û â î εїз ^ + * % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ?
¿ © †
ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = » « γ ©†εïз ® © °¹²³∙ ◦ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤
∞ ≠ ^_^ = ≈
γ ō ε ┌ ω § Θ I ™ ۝ù ν ώ x ч ž »»–> e.:*¨.:*√ ¤ ∞ ™ ≈ Ш ǎ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß
àá â ã ä å æ ç è é ê ëì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą
Ć ć ĉ Ċ ċ Čč Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ
ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī
ī Ĭĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏő Œ
œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų Ŵ ŵ Ŷ
ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˝ ;· Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ
Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω ΪΫ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й КЛ М Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е
ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ
ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ – — ― ‘‚ “ ” „ † ‡ •… ‰ ′ ″‹› ‾ ⁄ ₣ ₤ ₧ € №
™ ∂ ∏ ∑ ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◦ [1]
• Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề °©•. ◦ εïз ♠♣※△∞≈¤
• . •®™†» «
Ψ∑ξζω∏√ o(”’)o ºº*.:*¨ ..:*•.::~~ō~oaPpY ω
* ◦
♤♥♧ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề ½ ¾ ≈ ≠ ≤ ≥ ┌ ┐ └ │┌ ┐└
© ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ Σ Λ
Γ
Æ  Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω Π Σ † τ λ № •
♏♠ ♠♣♥♦  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω

(-’
_’-)

(
o )

(
)

๏[-ิ_•ิ]๏

(•
_•ิ)

\(•
_•\)

(/•
_•ิ)

(
︶︹︺)

(¨`v´¨) (¨`v´¨)

٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̯͡͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩̯×)۶

▂⊙ .. 0⊙ .. ︿⊙ .. ω .. ﹏⊙ .. ⊙△⊙

● .. ●︿● .. ●ω● .. ●● .. ●● .. ●

_ಠ ಥ_

»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-» •:*:• •:*:•

¯\(°_o)/¯

ب_ب✿◕ ◕✿

❀◕ ◕❀

❁◕ ◕❁

✾◕ ◕✾

o(
﹏╥)o 

キタ―――――――(・∀・)―――――――!!
(。≧ω。)ノ
二二二( ^ω^)二⊃ブーン

(´^ω^)
(≧▽≦)
( ゚∀゚)ノ゙
ω)
ヽ(´`)ノ
(
つ∀`)
(‘-^*)
)
(^(
)^)

(*
゚ー゚)
o(▽≦)o♪
(
・∀・)
>□<
ω・`)
(
ω・)
(
゜∀゜)
( ´,_
ゝ`)
^.^
(o^
’)

(´^ω^)
(・∀・*)
(`´)
(*´)
(
Д)
(´Д`)
*^ワ^*
(≧∇≦)
(
。・ω・。)
(*^-
)v

(^ω^)( /^ω^)/
o(>< )o o( ><)o
( ´`)
(*^
ー゚)v
♪(v
〃∇〃)(〃∇〃v)♪
(・∀・)
(д**д)
ε=ε=(
ノ≧∇≦)ノ
*(
´Д`)*
(*´Д*)

(>w<*)
(`・ω´
(´Д)`☆)ノ゛
(*′ω`)ノ゙
´`)
Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(。A。)!!!
艸≦)゛
゚ヽ`)ノ゚
●´3`)~♪
●´`)v

(≧∇≦)∩
´ω`*
(
ε*)(* 3)
(
ε*)
(*
3)
(*>ω<)
(`´)
( -_-)
(
・口・)
ヽ(´`)ノ
( ´_ `
三○))д*)
(
 ゚з) (ε゚ )
(*^3^ )

(
(((Д)!?
ъака】\_(ω`)
´・∀・`)ノ
(*´-ω)(ω-`*)
(
゚○゚* )
(
゙皿”)
o(
ω´o)
(
`

゚A`)≡)`Д)
)`Д)
゚A`)≡
w´3`)w
(*’
^)(^ω^*)
。。。。(_ _)σ mirip :swt:
(;_ _)=3 yang ini jatuh
(
ω・`三´ω)
(´ω`=´ω)
(ω )

♪(*^
^)ノ⌒☆
(
ω)~☆
( ゚∀゚)ノ゙
!!(;
゚ロ゚ノ)
(´Д;≡;´Д)丿
`ヽ)。。オロオロ。。(´д)
(д´) うおおおお!
(
д) (゚∀゚
(
ノ^ω)(ω ) tosss ..

(
 ´^) (^ )
:+(^ω^)+:
(´^ω^)
(
’A`)(‘A` )
o(
▽≦)o♪
(
☆・´ω`)
p(´
q)
(*
д)
(‘-^*)
(^(
)^)
(
A)

>□<

(0w0)
(
ω・)
(・∀・)
┴┬|・ノω)
(*- -)(*_ _)
(o^
’)
*’
’)~~
(
iдi )

(*
゚ワ゚)
(^
^)(^^)(^^)
(*
ノノ)キャッ(*ノ▽ノ)キャッ(*ノ▽゚)ゝチラッ(*ノ▽ノ)キャッ(*ノノ)キャッ
(p_)
(*´
)*)
( ̄、 ̄~
(
 = =)
(
д)
(#
Д)
(*^o^)
/\(^-^*)
((
( ̄∀ ̄)))

(
ω=) =3 =3
(
゚∀゚)o彡゚
(
゚∀゚o°
‘ ^‘c彡☆))Д´
(‘A`)(‘A`)
i||l|i( ;
゚∀゚; )||i|li;

(^_-)-

(^-^)
(*_*
)
(
o)
(
_)
(ToT)
(#
゜皿゜)
m(_ _)m
=^.^=
(=^
^=)

(=^. .^=)
^.^
u
・ェ・u
_l
l -> zetsubouta
(  ̄▽)
(((´ω^`)))
J( ‘
`)
(●´
艸`)
L(´▽`L )♪
(o_ _
)ノ彡☆
♪(*
ω)v
(
。つ∀≦。)

(
c_,゚`。)
´、ノ`)
(
^艸^)
(
艸≦*)

Love :[
̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

Rumah dan Pohon :
*
̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲̲̲͡͡͡ ̲|̡̡̡ ̡

Melody :
♪ ♪

Gunting :


Gender :


Tangan :


Symbol Agama :


Cuaca :


(^^)
( ̄ー ̄)
(
_)"
(
ーー; )
\(´
ー`)┌
( ̄ ̄;)
┌П┐(
˛'!)
٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̯͡͡๏)۶ ٩(̮̮̾̃̾•̃̾)۶ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩(̮̮̃̃)۶ ٩(̮̮̃•̃)۶
ټ

"
̮‎​
ƪ(‾ε‾)ʃ ƪˇ)ʃ ƪ(‾ε‾“)ʃ ˇ) ƪ(˘ε˘")ʃ‎​
(
o・_)”(_..) ƪ(^ε^)ʃ
╭╮( ,")╭╮ (˛)
٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̯͡͡๏)۶ ٩(̮̮̾̃̾•̃̾)۶ ٩(•̮̮̃•̃)۶ ٩(̮̮̃̃)۶ ٩(̮̮̃•̃)۶

¸,ø¤º°°¨°°º¤ø,¸
†ÅĶĒ ČÂŘĚ
*•.¸¸..¸¸..¸¸..¸¸.¸¸•* 


=))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))
=D˘•˘=)) нªª˘°˘нªª˘°˘нªª˘°˘ =))˘•˘=D
=D˘•˘=)) н
ɑɑ˘°˘нɑɑ˘°˘нɑɑ =))˘•˘=D
. =))˘°˘=))˘•˘=D=D˘•˘=))˘°˘=))...

Ǻđцћ.. ãмρέ.. àτіτ.. ρέчύτñỳà
=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=))
:$ ¤ ĥã=))
=)) =D:* =))

¤ мαкαѕιн υ∂αн ∂ι α∂∂ ¤

мαкαѕιн υ∂αн ∂ι α∂∂

ミ★ мαкαѕιн υ∂αн ∂ι α∂∂ ★彡

ııllllııllıı
мαкαѕιн υ∂αн ∂ι α∂∂ lıllllııll

мαкαѕιн υ∂αн ∂ι α∂∂

makasih udah di approve :

•мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνє●

¤мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνє¤

мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνє

ミ★мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνє★彡

ııllllııllıı
мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνєlıllllııll

мαкαѕιн υ∂αн ∂ι αρρяσνє

1. (
_) : smile, Senyum

2.
ː̗(^^)ː̖ : laugh, Ketawa

3. (*^
^*) : cheerfull.. Semangat..

4. (
́_̀) : sad.. Sedih

5. (-
̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ ) : cry, menangis

6. (
^) : hiks.. Cry..

7. (
T▽T) : plisss.. i want to cry

8. ( -_-") : give me a break.. Haazzzz..

9. (*
m) : terharu

10. (#^o^#) : shy, malu..

11. (O_o)*!! : suprised! Kaget

12.
(゜◇゜) : suprised/shock..!!

13.
(^^) : singing.. Nyanyi..

14.
( ̄ー ̄)Grrr...!! : geram.. pengen marah

15. m(__ )m : I'm sorry, maap ya..

16. \(
o)/ : No..!

17. \(^o^)/ : Yes..!

18. \(
≧∇≦)/ : congratulation..!

19. (>_<)" : trouble.. Ada masalah

20. (
_)" : tired / die

21. (
ーー; ) : khawatir "oh god..!"

22. \(´
ー`)┌ : Mellow

23.
( ̄ ̄;): oh my god...! Ya ampuuun..

24. ┌П┐(
˛'!) : **** u...!

25. (@_@) : abis begadang jd mata panda

26. (* O *) : hoaaah.. Ngantuk!

27. (~_~) : hmmm... Berpikir

28.
ƪ(‾ε‾“)ʃ : I dont care.. Hufff..

29. (¬_¬") : huuuuu...

30. ( >
͡ .̮ Ơ̴͡ )* : wink!

31. (^o^)V : Peace..!

32. (
O ) : Ooooowh..

33. (
♥͡▽♥͡ ) : Fallin in └ºνє

33. (
♥͡з♥͡)muach*~ : muaach..kiss

34. (
. ) : curiga